RODO i Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych Osobowych. Prosimy o zapoznanie się.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia im. Krzysztofa Komedy z siedzibą 01-139 Warszawa, ul. Górczewska 25/15; placówka: 01-111 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 36/42
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Angelika Wolman, e-mail: biuro@szkolakomedy.edu.pl, tel. 887 170 260
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie działalności dydaktycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1,c RODO, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U.96.67.329 z późn. zm. Art. 60 oraz zgodnie z umową zawartą między uczniami lub opiekunami prawnymi niepełnoletniego ucznia a dyrektorem placówki o zasadach uczęszczania do szkoły a także Statutem Szkoły. Rodzaj zobowiązania: świadczenie edukacyjne
4. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będą pracownicy administracji oraz pracownicy pedagogiczni Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia im. Krzysztofa Komedy.
5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (do państw które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia edukacji w naszych placówkach a następnie archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (udostępniane) w przypadku wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celach realizacji umów z podwykonawcami (podmiotami przetwarzającymi) takimi jak firmy obsługujące w zakresie obsługi księgowości, prawnej, informatycznej na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzanych danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w myśl art. 20 RODO oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem Prawa Oświatowego.

Angelika Wolman
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia im. Krzysztofa Komedy
Tel. 887 170 260
Placówka: 01-111 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 36/42