Regulamin

Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu II stopnia
im. Krzysztofa Komedy

Informacje ogólne
Miejscem informacyjnym jest Szkoła. Uczeń ma obowiązek czytania ogłoszeń i komunikatów wywieszanych na tablicach informacyjnych w Szkole.
Uczniowie rozpoczynający naukę proszeni są o dostarczenie trzech zdjęć legitymacyjnych – otrzymują identyfikator i indeks.
Uczeń może wybrać indywidualny tok nauki. Indywidualny tok nauki zawiera minimum:
- wydział instrumentalny – przedmiot główny, kształcenie słuchu i zasady muzyki,
- wydział wokalny – przedmiot główny, instrument obowiązkowy, kształcenie słuchu i zasady muzyki.
Uczeń musi wystąpić na piśmie o zgodę na indywidualny tok nauki najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem semestru i określić, kiedy zaliczy
obowiązujące go pozostałe przedmioty. Zgoda na indywidualny tok nauki zależy od ilości podań.
W uzasadnionych sytuacjach uczeń może starać się o zgodę na indywidualny tok nauki w trakcie semestru.
Szkoła na życzenie ucznia lub jego przedstawiciela ustawowego wydaje zaświadczenie o uczęszczaniu do ASMRiJ.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uregulowanie wszystkich płatności wynikających z umowy.
Nieobecność nauczyciela na zajęciach jest regulowana zapisami Statutu Szkoły.
W przypadku odwołania zajęć przez ucznia, nauczyciel nie ma obowiązku oddania tych zajęć.
W ramach odbywanej nauki uczniowie mają prawo do korzystania ze sprzętu i instrumentów muzycznych Szkoły tylko w obecności Nauczyciela
lub na Jego odpowiedzialność.

Sesja egzaminacyjna
- warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej:
• zimowej - jest opłacenie czesnego za styczeń,
• letniej - jest opłacenie czesnego za czerwiec.
- uczniowie na egzaminy i zaliczenia zgłaszają się z indeksami.
- po otrzymaniu wszystkich wpisów po sesji letniej, uczniowie składają indeksy w sekretariacie Szkoły, w celu wpisania promocji – odpowiednik
świadectwa. Uczniowie, którzy otrzymali promocje na wyższy rok w sesji zimowej składają indeksy w sekretariacie po zakończeniu sesji zimowej.
- w zimowej sesji egzaminacyjnej obowiązuje jeden termin egzaminu z przedmiotów indywidualnych (instrument, aranżacja, śpiew). Uczeń może za
zgodą nauczyciela przedmiotu i Dyrektora ds. edukacji przenieść egzamin na letnią sesję egzaminacyjną. Obowiązuje go wówczas w czerwcu
podwójny egzamin. W przypadku nieprzystąpienia do tego egzaminu nie ma możliwości promowania ucznia na następny rok nauki.
- w letniej sesji egzaminacyjnej uczeń w uzasadnionych przypadkach może skorzystać z drugiego terminu egzaminu
po zakończeniu zebrania Rady Pedagogicznej – dokładna data i godzina w oddzielnym komunikacie.
- z przedmiotów teoretycznych zaliczenie w dodatkowych terminach wg indywidualnych ustaleń z nauczycielami przedmiotów teoretycznych,
najpóźniej do końca semestru zimowego - sesja zimowa i do 31 sierpnia – sesja letnia.
- egzamin z obowiązkowego fortepianu oraz z fortepianu głównego po pierwszym i drugim semestrze nauki ucznia nie obowiązuje; na koniec
pierwszego roku nauki uczeń otrzymuje zaliczenie na podstawie wykonanej pracy i frekwencji.

Ukończenie Szkoły I stopnia
- egzamin kończący I stopień może się odbyć tylko podczas letniej sesji egzaminacyjnej.
- warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego kończącego I stopień jest zaliczenie wszystkich obowiązujących przedmiotów i wywiązanie się
z należnych opłat.
- uczeń planujący podczas letniej sesji egzaminacyjnej w czerwcu zdawanie egzaminu kończącego I stopień jest zobligowany do przystąpienia do
egzaminu z przedmiotu głównego podczas zimowej sesji egzaminacyjnej.
Uczestnictwo podczas egzaminu styczniowego pozwoli otrzymać absolutorium.
Nieobecność na egzaminie styczniowym powoduje przełożenie terminu ukończenia Szkoły I stopnia na czerwiec kolejnego roku.
- elementy egzaminu praktycznego regulują zapisy Statutu Szkoły.
- każdy egzamin ma charakter otwarty.
Jeżeli uczeń kończący I stopień nie zaliczył któregokolwiek przedmiotu poza przedmiotem głównym, aby otrzymać świadectwo musi zaliczyć
brakujące przedmioty w ciągu najbliższych dwóch lat nauki w Szkole. Opłata za te przedmioty będzie obowiązywała według cennika obowiązującego
na dany rok szkolny, opłata za Szkołę (w przypadku gdyby Uczeń chodził tylko na brakujące do świadectwa przedmioty) ustalana indywidualnie
przez Dyrektora Szkoły.

Praktyka estradowa
Uczeń praktykę estradową zalicza podczas występów na koncertach organizowanych przez Szkołę grając na swoim instrumencie głównym
w przypadku instrumentalistów lub śpiewając w przypadku uczniów wydziału wokalnego.
Pierwszeństwo w występie mają osoby, które są na roku kończącym I stopień i muszą zaliczyć ‘praktykę estradową’. Udział w koncertach
podsumowujących semestr zimowy i semestr letni weryfikuje sesja egzaminacyjna. Występują osoby, które otrzymały z egzaminu ocenę bardzo
dobrą. Do udziału w koncertach Ucznia typuje nauczyciel prowadzący.

Organizacja roku szkolnego
- informacje o organizacji roku szkolnego - święta, ferie zimowe i letnie, koncerty, 
- informacje o inauguracji roku szkolnego – dzień, godzina, 
- przerwa z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
- ferie zimowe z podaniem godzin pracy sekretariatu, 
- koncerty Szkoły – adres, dzień, godzina koncertu, godzina próby z akustykiem, zasady wstępu w oddzielnych
dla uczniów i osób towarzyszących, kontakt w sprawach organizacji koncertu, 
- przerwa z okazji Świąt Wielkanocnych, 
- terminy sesji zimowej i letniej, oraz imienny plan egzaminów z przedmiotów indywidualnych, komunikatach
- drugi termin sesji letniej, 
- możliwość ćwiczenia podczas przerw świątecznych, ferii, 
- zdarzenia losowe i wynikające stąd zmiany w organizacji pracy Szkoły 

Płatności
Przy podpisywaniu umowy zgodnie z zawieraną umową uczeń wpłaca czesne za dwa pierwsze miesiące nauki, kolejne płatności – do 10 dnia
każdego miesiąca za następny miesiąc wg poniższego harmonogramu.
Harmonogram płatności obowiązujący wszystkich uczniów:
- do 10 września za m-ce wrzesień i październik,
- do 10 października za m-c listopad,
- do 10 listopada za m-c grudzień,
- do 10 grudnia za m-c styczeń,
- do 10 stycznia za m-c luty,
- do 10 lutego za m-c marzec,
- do 10 marca za m-c kwiecień,
- do 10 kwietnia za m-c maj,
- do 10 maja za m-c czerwiec.
Opłaty można wpłacać na konto lub w kasie Szkoły, w godzinach pracy sekretariatu.
Czesne miesięczne w skali roku szkolnego jest opłatą zryczałtowaną (tzn., że na wysokość czesnego nie ma wpływu ilość zajęć wynikająca z
organizacji roku szkolnego w danym miesiącu). Czesne w miesiącach, kiedy są ferie świąteczne, przerwa zimowa, itd. nie ulega zmianie. Opłata
obejmuje wszystkie egzaminy semestralne, dyplomowe, organizację koncertów, itp.
Wszystkie przerwy podczas roku szkolnego reguluje zarządzenie właściwego Ministra.

Rezygnacje
Uczniowie, którzy rezygnują z nauki zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji w sekretariacie Szkoły w terminie określonym w zawartej
umowie - na piśmie pod rygorem nieważności.
Informacja przekazana drogą elektroniczną, faxem lub telefonicznie wymaga potwierdzenia pisemnego podpisanego przez osobę zawierającą umowę.
Rezygnację można przynieść osobiście do sekretariatu, przekazać przez osobę zaufaną lub przesłać pocztą listem poleconym.
Uczeń rezygnujący z nauki po semestrze zimowym, może ponownie zostać uczniem Szkoły od najbliższego semestru zimowego.
Jeżeli Uczeń na własną prośbę lub swojego przedstawiciela ustawowego otrzymał zaświadczenie o uczęszczaniu do Szkoły na okres dłuższy niż jeden
semestr, uważa się na potrzeby podpisanej umowy, że zobowiązuje się on w czasie na jaki zostało wydane zaświadczenie nie składać oświadczenia o
rezygnacji, pod rygorem zapłacenia kary umownej w wysokości 500 zł.
Rezygnacja zostaje przyjęta pod warunkiem uregulowania płatności do ostatniego dnia trwania umowy.

Kontynuacja nauki po przerwie spowodowanej rezygnacją
- Uczeń, który przerwał naukę na III roku I stopnia po semestrze zimowym, i postanawia wrócić do Szkoły, aby ukończyć Szkołę I stopnia, może
ponownie zostać uczniem Szkoły, ale z początkiem najbliższego roku szkolnego.
Nie może wrócić tylko na jeden semestr (letni), ponieważ:
- podczas zimowej sesji egzaminacyjnej uczeń otrzymuje absolutorium,
- elementem egzaminu kończącego I stopień jest występ z zespołem instrumentalnym lub wokalnym, w zależności od wydziału, a skład zespołu
ustalany jest na początku roku szkolnego.
- Uczeń, który przerwał naukę i postanawia wrócić do Szkoły po przerwie dłuższej niż 1 rok musi się liczyć z tym, że będzie go obowiązywało
przesłuchanie kwalifikacyjne.
Konsultacje – wolny słuchacz
- dla absolwentów ASMRiJ I stopnia z wybranych przedmiotów – konsultacje jednorazowe,
- dla absolwentów ASMRiJ I stopnia z wybranych przedmiotów – po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora ds. edukacji i ustaleniu wysokości opłaty
przez Dyrektora Szkoły,
- dla uczniów innych szkół muzycznych konsultacje fakultatywne z wybranego przedmiotu, np. historia i literatura muzyki rockowej i rozrywkowej,
muzyka etniczna, harmonia jazzowa, instrumenty perkusyjne;
- wolny słuchacz nie ma praw ucznia, nie obowiązują go zaliczenia, egzaminy, nie otrzymuje zaświadczeń do ZUS i innych, nie otrzymuje
identyfikatora Szkoły, nie uczestniczy w koncertach uczniów Szkoły z wyjątkiem udziału w zespołach instrumentalnych i wokalnych.

 

Informacje ogólne
Miejscem informacyjnym jest Szkoła. Uczeń ma obowiązek czytania ogłoszeń i komunikatów wywieszanych na tablicach
informacyjnych w Szkole.

Uczniowie rozpoczynający naukę proszeni są o dostarczenie trzech zdjęć legitymacyjnych – otrzymują identyfikator i indeks.

Uczeń może wybrać indywidualny tok nauki. Indywidualny tok nauki zawiera minimum:
- wydział instrumentalny – przedmiot główny, kształcenie słuchu i harmonię muzyki,
- wydział wokalny – przedmiot główny, instrument obowiązkowy, kształcenie słuchu i harmonię muzyki,
- wydział aranżacji – aranżacja, fortepian, kształcenie słuchu i harmonię muzyki.

Uczeń musi wystąpić na piśmie o zgodę na indywidualny tok nauki najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem semestru i określić, kiedy
zaliczy obowiązujące go pozostałe przedmioty.

Zgoda na indywidualny tok nauki zależy od ilości podań.
W uzasadnionych sytuacjach uczeń może starać się o zgodę na indywidualny tok nauki w trakcie semestru.
Uczeń nie może zaliczać tego samego przedmiotu z dwóch lat w jednym roku szkolnym, co wynika z logicznej kontynuacji, np.
harmonia muzyki, historia i literatura muzyki poważnej, formy, style i kierunki w muzyce rozrywkowej i jazzowej w przekroju
historycznym, ćwiczenia z harmonii z elementami improwizacji, improwizacja rozrywkowa i jazzowa mistrzów.
Szkoła na życzenie ucznia lub jego przedstawiciela ustawowego wydaje zaświadczenie o uczęszczaniu do ASMRiJ.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uregulowanie wszystkich płatności wynikających z umowy.
Nieobecność nauczyciela na zajęciach jest regulowana zapisami Statutu Szkoły.
W przypadku odwołania zajęć przez ucznia, nauczyciel nie ma obowiązku oddania tych zajęć.
W ramach odbywanej nauki uczniowie mają prawo do korzystania ze sprzętu i instrumentów muzycznych Szkoły tylko w obecności
Nauczyciela lub na Jego odpowiedzialność.

Sesja egzaminacyjna
- warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej:
• zimowej - jest opłacenie czesnego za styczeń,
• letniej - jest opłacenie czesnego za czerwiec.
- uczniowie na egzaminy i zaliczenia zgłaszają się z indeksami.
- po otrzymaniu wszystkich wpisów po sesji letniej, uczniowie składają indeksy w sekretariacie Szkoły, w celu wpisania promocji -
odpowiednik świadectwa. Uczniowie, którzy otrzymali promocje na wyższy rok w sesji zimowej składają indeksy w sekretariacie
po zakończeniu sesji zimowej.
- w zimowej sesji egzaminacyjnej obowiązuje jeden termin egzaminu z przedmiotów indywidualnych (instrument, aranżacja, śpiew).
Uczeń może za zgodą nauczyciela przedmiotu i Dyrektora ds. edukacji przenieść egzamin na letnią sesję egzaminacyjną.
Obowiązuje go wówczas w czerwcu podwójny egzamin. W przypadku nieprzystąpienia do tego egzaminu nie ma możliwości
promowania ucznia na następny rok nauki.
- w letniej sesji egzaminacyjnej uczeń w uzasadnionych przypadkach może skorzystać z drugiego terminu egzaminu
po zakończeniu zebrania Rady Pedagogicznej – dokładna data i godzina w oddzielnym komunikacie.
- z przedmiotów teoretycznych zaliczenie w dodatkowych terminach wg indywidualnych ustaleń z nauczycielami przedmiotów
teoretycznych, najpóźniej do końca semestru zimowego - sesja zimowa i do 31 sierpnia – sesja letnia.
- egzamin z obowiązkowego fortepianu po pierwszym i drugim semestrze nauki ucznia nie obowiązuje; na koniec pierwszego roku
nauki uczeń otrzymuje zaliczenie na podstawie wykonanej pracy i frekwencji.

Ukończenie Szkoły II stopnia
- egzamin kończący II stopień może się odbyć tylko podczas letniej sesji egzaminacyjnej,
- warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego kończącego II st. jest zaliczenie wszystkich obowiązujących przedmiotów
i wywiązanie się z należnych opłat,
- uczeń planujący podczas letniej sesji egzaminacyjnej w czerwcu zdawanie egzaminu kończącego II stopień jest zobligowany
do przystąpienia do egzaminu z przedmiotu głównego podczas zimowej sesji egzaminacyjnej.
Uczestnictwo podczas egzaminu styczniowego pozwoli otrzymać absolutorium.
Nieobecność na egzaminie styczniowym powoduje przełożenie terminu ukończenia Szkoły II st. na czerwiec kolejnego roku.
- elementy egzaminu praktycznego regulują zapisy Statutu Szkoły.
- każdy egzamin ma charakter otwarty.
Jeżeli uczeń kończący II stopień nie zaliczył któregokolwiek przedmiotu poza przedmiotem głównym, aby otrzymać świadectwo
musi zaliczyć brakujące przedmioty w ciągu najbliższych dwóch lat nauki w Szkole. Opłata za te przedmioty będzie obowiązywała
według cennika obowiązującego na dany rok szkolny, opłata za Szkołę (w przypadku gdyby Uczeń chodził tylko na brakujące
do świadectwa przedmioty) ustalana indywidualnie przez Dyrektora Szkoły.
Praktyka estradowa
Uczeń praktykę estradową zalicza podczas występów na koncertach organizowanych przez Szkołę grając na swoim instrumencie
głównym w przypadku instrumentalistów lub śpiewając w przypadku uczniów wydziału wokalnego.
Pierwszeństwo w występie mają osoby, które są na roku kończącym II stopień i muszą zaliczyć ‘praktykę estradową’. Udział
w koncertach podsumowujących semestr zimowy i semestr letni weryfikuje sesja egzaminacyjna. Występują osoby, które otrzymały
z egzaminu ocenę bardzo dobrą. Do udziału w koncertach Ucznia typuje nauczyciel prowadzący.

Organizacja roku szkolnego
- informacje o organizacji roku szkolnego - święta, ferie zimowe i letnie, koncerty, 
- informacje o inauguracji roku szkolnego – dzień, godzina, 
- przerwa z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
- ferie zimowe z podaniem godzin pracy sekretariatu, 
- koncerty Szkoły – adres, dzień, godzina koncertu, godzina próby z akustykiem, zasady wstępu w oddzielnych
dla uczniów i osób towarzyszących, kontakt w sprawach organizacji koncertu, 
- przerwa z okazji Świąt Wielkanocnych, 
- terminy sesji zimowej i letniej oraz imienny plan egzaminów z przedmiotów indywidualnych, komunikatach
- drugi termin sesji letniej, 
- możliwość ćwiczenia podczas przerw świątecznych, ferii, 
- zdarzenia losowe i wynikające stąd zmiany w organizacji pracy Szkoły. 

Płatności
Przy podpisywaniu umowy zgodnie z zawieraną umową uczeń wpłaca czesne za dwa pierwsze miesiące nauki, kolejne płatności –
do 10 dnia każdego miesiąca za następny miesiąc wg poniższego harmonogramu.
Harmonogram płatności obowiązujący wszystkich uczniów:
- do 10 września za m-ce wrzesień i październik,
- do 10 października za m-c listopad,
- do 10 listopada za m-c grudzień,
- do 10 grudnia za m-c styczeń,
- do 10 stycznia za m-c luty,
- do 10 lutego za m-c marzec,
- do 10 marca za m-c kwiecień,
- do 10 kwietnia za m-c maj,
- do 10 maja za m-c czerwiec.
Opłaty można wpłacać na konto lub w kasie Szkoły, w godzinach pracy sekretariatu.
Czesne miesięczne w skali roku szkolnego jest opłatą zryczałtowaną (tzn., że na wysokość czesnego nie ma wpływu ilość zajęć
wynikająca z organizacji roku szkolnego w danym miesiącu). Czesne w miesiącach, kiedy są ferie świąteczne, przerwa zimowa, itd.
nie ulega zmianie. Opłata obejmuje wszystkie egzaminy semestralne, dyplomowe, organizację koncertów, itp.
Wszystkie przerwy podczas roku szkolnego reguluje zarządzenie właściwego Ministra.

Rezygnacje
Uczniowie, którzy rezygnują z nauki zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji w sekretariacie Szkoły w terminie określonym
w zawartej umowie - na piśmie pod rygorem nieważności.
Informacja przekazana drogą elektroniczną, faxem lub telefonicznie wymaga potwierdzenia pisemnego podpisanego przez osobę
zawierającą umowę. Rezygnację można przynieść osobiście do sekretariatu, przekazać przez osobę zaufaną lub przesłać pocztą
listem poleconym.
Uczeń rezygnujący z nauki po semestrze zimowym, może ponownie zostać uczniem Szkoły od najbliższego semestru zimowego.
Jeżeli Uczeń na własną prośbę lub swojego przedstawiciela ustawowego otrzymał zaświadczenie o uczęszczaniu do Szkoły na okres
dłuższy niż jeden semestr, uważa się na potrzeby podpisanej umowy, że zobowiązuje się on w czasie na jaki zostało wydane
zaświadczenie nie składać oświadczenia o rezygnacji, pod rygorem zapłacenia kary umownej w wysokości 500 zł.
Rezygnacja zostaje przyjęta pod warunkiem uregulowania płatności do ostatniego dnia trwania umowy.

Kontynuacja nauki po przerwie spowodowanej rezygnacją
- Uczeń, który przerwał naukę na roku kończącym II stopień po semestrze zimowym, i postanawia wrócić do Szkoły,
aby ukończyć Szkołę II stopnia, może ponownie zostać uczniem Szkoły, ale z początkiem najbliższego roku szkolnego.
Nie może wrócić tylko na jeden semestr (letni), ponieważ:
- podczas zimowej sesji egzaminacyjnej uczeń otrzymuje absolutorium,
- elementem egzaminu kończącego II stopień m.in. jest występ z zespołem instrumentalnym lub wokalnym, w zależności
od wydziału, a skład zespołu ustalany jest na początku roku szkolnego,
- Uczeń, który przerwał naukę i postanawia wrócić do Szkoły po przerwie dłuższej niż 1 rok musi się liczyć z tym, że będzie
go obowiązywało przesłuchanie kwalifikacyjne.
Konsultacje – wolny słuchacz
- dla absolwentów ASMRiJ II stopnia z wybranych przedmiotów – konsultacje jednorazowe,
- dla absolwentów ASMRiJ II stopnia z wybranych przedmiotów – po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora ds. edukacji
i ustaleniu wysokości opłaty przez Dyrektora Szkoły,
- dla uczniów innych szkół muzycznych konsultacje fakultatywne z wybranego przedmiotu, np. historia i literatura muzyki
rockowej i rozrywkowej, muzyka etniczna, harmonia jazzowa, instrumenty perkusyjne;
- wolny słuchacz nie ma praw ucznia, nie obowiązują go zaliczenia, egzaminy, nie otrzymuje zaświadczeń do WKU, ZUS i
innych, nie otrzymuje identyfikatora Szkoły, nie uczestniczy w koncertach uczniów Szkoły z wyjątkiem udziału w zespołach
instrumentalnych i wokalnych.